ITAA122 Oral Skills in Italian 2 (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Erilaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Painopistena on kielellisten kulttuurierojen tiedostaminen ja niitten analysoiminen

Suoritustavat

Ryhmätyöskentely, harjoitustehtävät.

Arviointiperusteet

Arvosana annetaan harjoitusten perusteella.
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.

Learning outcomes

Opiskelijan suullinen ilmaisutaito vahvistuu ja syvenee, niin virallisissa kuin epävirallisissakin kielenkäyttötilanteissa.

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa puhua hyvin italiaa
- osaa toteuttaa kulttuuriin liittyvän tehtävän

Additional information

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:
- tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
- kyky työskennellä ryhmässä yhteistoiminnallisesti
- kyky ilmaista perusteltuja mielipiteitä italiaksi

Description of prerequisites

Edeltävät tiedot: Perusopintojen ITAP122 Suullinen ilmaisu 1-kurssin suoritus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item