IHMJ3003 Grounded Theory course for doctoral students (3 cr)

Study level:
Postgraduate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Content

Kurssilla perehdytään Grounded theory -metodologian glaserilaiseen suuntaukseen. Ensimmäisenä päivänä keskitytään induktiivisuuden, teoreettisen sensitiivisyyden ja teoreettisen integraation käsitteisiin. Toisena päivänä harjoitellaan jatkuvaa vertailua ja aineiston koodausta käytännössä ja perehdytään teoreettisen integraation prosessointiin. Viimeisellä luennolla esitellään substantiiviset, omaan aineistoon perustuvat teoreettiset jäsennykset ja niihin kytkeytyvät teoreettiset kirjallisuusintegraatiot.

Completion methods

Opetukseen osallistuminen ja oppimispäiväkirja, johon liitetty viimeisellä luennolla posterina esitettävä teoreettinen jäsennys.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee glaserilaisen suuntauksen peruskäsitteet ja oppii soveltamaan niitä omaan tutkimusaineistoonsa ja tuottamaan kirjallisesti pienimuotoisen substantiivisen teorian omasta tutkimusilmiöstään.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item