ESPP011 Spanish Grammar I (4 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Spanish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa espanjan kielen nomiinien ja verbien käytöstä lauseyhteydessä.
Samalla kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan taitoja.

Suoritustavat

Tenttisuoritus

Arviointiperusteet

Osallistuttava 80%:iin opetuksesta.
Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti.
Tentti koostuu analyysiosasta ja kielentuottamisosasta. Molemmista osista on saavutettava vähintään 50% maksimipistemäärästä.

50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- hallitsee espanjan kielen normatiivisen kieliopin rakenteet
- on saanut valmiudet kielen rakenteen kuvaamiseen ja analysointiin
- on oppinut tuntemaan kieliopilliset erot äidinkielensä ja espanjan välillä
- kykenee soveltamaan saamaansa tietoa käytännön kielenkäyttötilanteissa

Study materials

S. DE LA TORRE, Gramática básica para el uso del español, ISBN:978-951-39-4522-0
R. SARMIENTO, & A. SÁNCHEZ, Gramática básica del español, norma y uso, ISBN:84-7143-410-5, ja
Harjoitusmonisteet nº P011B/A011B ja P011C/A011C

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item