ERIS4500 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

syventävien opintojen tutkielma

Suoritustavat

syventävien opintojen tutkielma

Arviointiperusteet

määritellään tiedekuntaneuvoston hyväksymissä arvosanakohtaisissa arviointiperusteissa

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*laatia empiirisen tai teoreettisen tutkielman kasvatustieteiden alueeseen kuuluvasta aiheesta
*omaa valmiudet tieteelliseen ajatteluun,tutkimusmenetelmien soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item