ERIS320 Interaction and Collaboration (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentuminen, vuorovaikutuksen ja oppimisen yhteydet, pedagogisten vuorovaikutussuhteiden etiikka

Suoritustavat

Luento ja/tai pienryhmäopetus sekä oppimistehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan
- opiskelija on syventänyt ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana ja osaa soveltaa erilaisiin kohtaamisiin liittyviä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaitoja
- opiskelija tiedostaa vuorovaikutuksen ja tunne-elämän yhteyksiä oppimiseen
- opiskelija tunnistaa ja käsittelee opettajan ja oppilaan välisen sekä ryhmän ja kouluyhteisön vuorovaikutussuhteiden etiikkaan kuuluvia ilmiöitä
- opiskelija osaa eritellä ja analysoida ryhmäprosesseja ja yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
- opiskelijalla on ymmärrystä moniammatillisesta yhteistyöstä kouluyhteisössä ja valmiuksia heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item