ERIS317 Pedagogical Approaches and Learning Theories (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Ongelmalähtöinen ja tutkiva oppiminen, kriittinen pedagogiikka, narratiivinen oppiminen, (radikaali) konstruktivismi, kokemuksellinen oppiminen, dialoginen ohjaus, sosiodynaaminen ohjaus, draamakasvatus, tieteelliseen realismiin pohjautuvat opetusmallit

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tunnistaa erilaisten pedagogisten koulukuntien ajattelua, taustalla olevia oppimiskäsityksiä ja teoreettisia lähtökohtia
*suunnitella ja toteuttaa opetusta erilaisten pedagogisten suuntausten ja oppimisteorioiden pohjalta
*arvioida eri pedagogisten suuntausten mahdollisuuksia ja rajoja erilaisten oppisisältöjen opettamisessa
*pohtia omaa opetusfilosofiaansa ja oppimisnäkemyksiään

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item