ERIS3019 Elective Advanced Practicum in Guidance & Counselling, Research or Administration (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

A ja C) Ammatillinen osaaminen ja identiteetti, työyhteisö ja organisaatio, monialainen yhteistyö, lait ja normit, arvot ja eettiset periaatteet
B) Ammatillinen osaaminen ja identiteetti, tutkimushanketyöskentely, työyhteisö ja organisaatio, arvot ja eettiset periaatteet

Suoritustavat

Harjoittelu, raportointi ja seminaarit

Arviointiperusteet

Harjoittelu, aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin, harjoitteluraportti.

Learning outcomes

A) Ohjausharjoittelu
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tuoda esiin ammatillista osaamistaan erilaisten monialaisten työyhteisöjen jäsenenä
*analysoida ohjaukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita
*soveltaa teoriatietoa ohjauskäytänteiden analysoinnissa ja kehittämisessä
*arvioida omaa ohjauksellista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan

B) Tutkimusharjoittelu
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tuoda esiin ammatillista osaamistaan tutkimusryhmän ja/tai tiedeyhteisön jäsenenä
*analysoida tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita
*tunnistaa metodologisen tiedon käytännön sovelluksia tutkimuksen tekemisessä
*hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet ja toimia erilaisissa tutkimustehtävissä
*arvioida omaa tutkimuksellista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan

C) Hallinnon harjoittelu
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tuoda esiin ammatillista osaamistaan erilaisten monialaisten työyhteisöjen jäsenenä
*analysoida hallinnolliseen työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja normatiivisia velvoitteita
*soveltaa teoriatietoa hallintokäytänteiden analysoinnissa ja kehittämisessä
*arvioida omaa hallinnollista osaamistaan ja kehittymistarpeitaan

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item