ERIS1302 Intensified Support for Behavior and School Engagement (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

näyttöön perustuvat keinot oppilaan toivottavan käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tehostetussa tukemisessa
kolmiportainen tuki (painopisteenä tehostettu ja erityinen tuki)

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee hyvän yleisen tuen merkityksen käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisyssä
*tuntee näyttöön perustuvia tehostetun ja erityisen tuen keinoja oppilaan toivottavan käyttäytymisen ja kouluun kiinnittymisen tukemisessa
*osaa soveltaa näitä keinoja osana kolmiportaista tukea

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item