ERIP103 Disability, Diversity and Professional Growth (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

vammaisuus, moninaisuus, toiseus, eettisyys, ammatillinen kasvu

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*eritellä vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyvää kokemustietoa sekä kulttuurisia asenteita, arvoja ja merkityksiä
*tunnistaa ja tarkastella omia vammaisuuteen ja muuhun moninaisuuteen liittyviä asenteitaan, tunteitaan ja kokemuksiaan
*jäsentää vammaisuuden ja moninaisuuden kohtaamiseen liittyviä eettisiä kysymyksiä

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item