ERIA4300 Bachelor's Thesis and Seminar (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkimusprosessin vaiheet, tiedon hankinta, empiirinen tutkielma, tieteellinen viestintä ja kielenhuolto, tutkimusetiikka, tieteellinen argumentointi, vertaisarviointi

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely, kandidaatintutkielma. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja kandidaatintutkielman hyväksytty suorittaminen. Kandidaatintutkielman arvioinnissa käytetään yhteisiä arviointiperusteita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*etsiä ja käyttää tutkimusaiheeseensa liittyvää tieteellistä kirjallisuutta
*hahmottaa tutkimusprosessin kulun ja tutkimuksen teon vaiheet
*soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä empiirisen aineiston analysointiin
*toteuttaa pienimuotoisen tieteellisen tutkimuksen
*laatia tutkimusraportin tieteellisen viestinnän periaatteiden mukaisesti
*perustella omia valintojaan ja arvioida muiden tekemiä valintoja tieteellisessä keskustelussa

Description of prerequisites

Opintojaksot KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät ja KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät on suoritettava viimeistään opintojakson ERIA4300 Kandidaatin tutkielma ja seminaari aikana.

Study materials

HIRSJÄRVI, S. REMES, P. & SAJAVAARA, P. 2005 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
sekä muu opetuksessa jaettava materiaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item