ERIA269 Practicum: Supporting Individual Learning (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tavoitteellinen suunnittelu tuntitasolla, oppimista edistävä arviointi , arviointitieto suunnittelun perustana (interventio)

Suoritustavat

Harjoittelu, kontaktiopetukseen osallistuminen ja itsenäinen työskentely, oppimistehtävät.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Harjoittelu, aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*suunnitella ja toteuttaa erilaisiin teoreettisiin lähtökohtiin perustuvaa kohdennettua tukea, jossa huomioidaan oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja erityisopetukselliset tuen tarpeet
*hyödyntää arviointimenetelmiä ja niiden tuloksia oppimisen ohjaamisessa
*laatia oppimateriaalia, käyttää sitä opetuksessa/ohjauksessa ja arvioida sen toimivuutta
*toimia opettajien välisessä yhteistyössä ja työparina toisen opiskelijan kanssa

Study materials

Opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item