ERIA255 Practice in Special Education (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

opetuksen ja ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Suoritustavat

Opetusharjoittelu ja kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-suunnitella ja toteuttaa opetusta yksilöllisiin tarpeisiin pohjaten --valita erilaisia työtapoja, menetelmiä ja materiaaleja yksilö- ja ryhmäkohtaisesti
-perustella monitahoisen yhteistyön merkitystä ja toimia yhteisöllisyyttä kehittäen
-kuvata omaa opetusfilosofiaansa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item