ERIA1300 Assesment and Support of Mathematical Skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

matemaattisten taitojen kehitys ja arviointi, matematiikan oppimisvaikeudet, matemaattisten taitojen tukeminen ja tuen vaikuttavuuden seuranta

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee matemaattisten taitojen kehitykselliset vaiheet
*tunnistaa matematiikan oppimisvaikeuksien tunnusmerkkejä varhaislapsuudesta aikuisuuteen
*osaa arvioida matemaattisia taitoja ja tulkita arviointitietoa
*osaa tunnistaa tuen tarpeita, suunnitella ja toteuttaa tukea sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
*tuntee arviointi- ja opetusmateriaalien teoreettisia ja tutkimusperustaisia lähtökohtia

Study materials

Clements, D. H., & Sarama, J. (2014). Learning and Teaching early Math: The Learning Trajectories Approach.
Kadosh, R., & Dowker, A. (2016). Oxford Handbook of Numerical Cognition.

ja mahdollinen opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item