ERIA1200 Assessment and support of reading and writing skills (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehitys ja lukemaan opettamisen menetelmät, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi (tunnistaminen ja seuranta), lukivaikeudet, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tukeminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
*tuntee lukemisvalmiuksien ja lukutaidon kehityksen suomen kielessä
*tuntee lukemaan opettamisen menetelmät
*tunnistaa lukemisen ja kirjoittamisen kehityksen ongelmien ilmenemisen eri ikävaiheissa
*osaa arvioida lukemisen ja kirjoittamisen taitoja ja ongelmia
*osaa arviointitiedon avulla tukea lukemisen ja kirjoittamisen taitoja sekä arvioida tuen vaikuttavuutta
*osaa analysoida lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arvioinnin ja tuen menetelmien teoreettista taustaa ja tutkimusperustaa

Study materials

Alla oleva kirjallisuus ja muu opetusohjelmassa ilmoitettava oppimateriaali.

Literature

  • Lerkkanen (2013). Lukemaan oppiminen ja opettaminen esi- ja alkuopetuksessa, 3. painos. Helsinki: Sanoma Pro.; ISBN: 978-952-63-1528-7

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item