ERIA1060 Multisectoral cooperation with families (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

lapsiperheiden arki ja lapsen hyvinvointi, lapsi- ja perhelähtöinen toiminta, perheiden ja ammattilaisten monialainen yhteistyö, toimiva vuorovaikutus

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen.
Arviointiperusteet voivat vaihdella opiskelijaryhmittäin ja tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*tunnistaa lapsiperheiden tuen tarpeita arjessa
*toimia lapsi- ja perhelähtöisen toiminnan periaatteiden mukaisesti
*toimia monialaisessa yhteistyössä lapsen kasvua ja oppimista tukien
*havainnoida ja arvioida perheen ja ammattilaisten vuorovaikutustilanteita

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item