ERIA1030 Multimodal and Multi-Sensory Communication and Learning (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

vuorovaikutus ja viestintä, viestinnän esteettömyys ja saavutettavuus, viestinnän monikanavaisuus, osallisuus ja sosiaalinen osallisuus, aistit ja viestintä, puhetta tukevat ja korvaavat keinot (AAC)

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti.
Suoritustavat tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
*eritellä ja arvioida vuorovaikutuksen ja viestinnän tukemista elämän eri vaiheissa
*suunnitella esteetöntä vuorovaikutusta oppimisympäristöissä
*huomioida eri aistien merkityksen ja käytön vuorovaikutuksessa ja viestinnässä
*tunnistaa ja hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC)

Study materials

Seuraava kirjallisuus ja opetusohjelmassa ilmoitettava muu oppimateriaali:

Literature

  • Launonen, K. 2007. Vuorovaikutus. Kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. 4. painos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. (soveltuvin osin)
  • Huuhtanen, K. (toim.) 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät Suomessa. Kolmas uudistettu painos. Oppimateriaalikeskus Opike.
  • Takala, M. & Sume, H. (toim.) 2016. Kieli, kuulo ja oppiminen. Kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: FinnLectura.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item